תקנון הגרלת קיץ

1. הגדרות

1.1. ההגרלה - פעילות שנערכת על ידי עורך ההגרלה והמתקיימת באתר/י האינטרנט של עורך התחרות ו/או בדף/י הפייסבוק של עורך התחרות )ו/או במיקומים אחרים ו/או נוספים (להלן ביחד ולחוד: האתר") , כמובהר וכמפורט בתקנון זה.

1.2. עורך ההגרלה - חברת קולגיר בע"מ.

1.3. תקופת ההגרלה – הפעילות תחל ביום 22, יולי 2017 ותסתיים ביום 5 אוגוסט, 2017. עורך התחרות יהיה רשאי להאריך או לקצר את תקופת התחרות, על פי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתתף/ים לא תהא טענה או דרישה מול עורך ההגרלה בעניין זה.

1.4. אתר ההגרלה או האתר– עמוד ו/או עמודי אינטרנט ו/או דף/י פייסבוק של עורך התחרות ו/או באתר האינטרנט הכללי של עורך התחרות ו/או במי מהם.

1.5. הפרס - שובר על סך 250 ש"ח לקניית מוצרים באתר קולגיר בהתאם לרצון הזוכה.


זכאות להשתתף בהגרלה

2.1. על מנת להשתתף בהגרלה על כל משתתף לרכוש פריטים באתר קולגיר על סך 300 ש"ח ויכנס באופן אוטומטי להגרלה עם פרטי ההזמנה שהזין. המשתתף, טלפון בו יהיה המשתתף זמין, כתובת דוא"ל חוקית ופעילה שבבעלות המשתתף, מתן רשות לעורך ההגרלה לשימוש בפרטים אלו ולרבות הכללת המשתתף במסגרת רשימות דיוור אלקטרוניות מאת עורך ההגרלה ו/או מטעמו ומשלוח חומר פרסומי.

2.2. במידה והשלים המשתתף את הפעולות הנקובות בס"ק 2.1 לעיל - יקבל המשתתף מעורך ההגרלה, באמצעות אתר ההגרלה, כרטיס הגרלה אחד (1).

2.3. ההרשמה להגרלה כאמור בס"ק 2.1 אינה כרוכה בתשלום כלשהו.

2.4. כרטיס ההגרלה יעמוד בתוקפו עד תום תקופת ההגרלה, וזאת במידה והמשתתף לא ביטל (או ביקש לבטל) ו/או הסיר (או ביקש להסיר) את הרשמתו ו/או את פרטיו עד לתום תקופת ההגרלה.

2.5. מובהר ומודגש, כי משתתף שלא יבצע את כל הפעולות הנקובות דלעיל בס"ק 1.2 ו/או מי שביטל (או ביקש לבטל) ו/או הסיר (או ביקש להסיר) את הרשמתו ו/או את פרטיו לפני תום תקופת ההגרלה, לא יחשב כ"משתתף" ולא ישתתף בהגרלה.

3. בחירת הזוכה

3.1. בתום תקופת ההגרלה, תיערך הגרלה בין כל המשתתפים הרכשו פריטים באתר קולגיר על סך 300 ש"ח, בהתאם להוראות תקנון זה.

3.2. ההגרלה תתבצע באמצעות תוכנת מחשב אליה יוזנו מספרי ההזמנות, ואשר תבחר את מספר הכרטיס הזוכה. לכל משתתף יש מספר/י כרטיס/י הגרלה המוקצים לו באופן אישי וספציפי.

3.3. שמות כל הזוכים יפורסמו באתר ההגרלה, בסמוך לאחר סיום ההגרלה.

3.4. עורך ההגרלה יודיע למשתתפים הזוכים על זכייתם בהגרלה באמצעות הודעה שתישלח לתיבת הדוא"ל של המשתתף כפי שהוזנה באתר.

3.5. במידה ומי מהזוכים לא יהיה זכאי לקבל את הפרס בשל אי עמידה בתנאי תקנון זה, לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

3.6. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף השתתף בתחרות בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון זה, יהיה עורך התחרות רשאי לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש את הפרס בחזרה מהמשתתף והמשתתף מוותר על כל טענה בגין כך ומתחייב שלא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

3.7. ההכרעה בגין כל מחלוקת ו/או עניין ו/או כל הקשור להגרלה זו, לרבות בגין כל מחלוקת ו/או עניין הקשור לתוצאות ההגרלה ולזוכים, תהיה מסורה באופן ייחודי לעורך התחרות, והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת כבורר פוסק, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה נגד עורך התחרות, בגין הכרעותיו אלו.

3.8. תוצאות ההגרלה ו/או כל עניין הנוגע אליהן תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

4. כללי

4.1. תקנון זה יעמוד לעיון באתר.

4.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.

4.3. ההשתתפות בהגרלה מותנית באישור תקנון זה, אשר ייחשב כהסכמה, אישור והצהרה כי המשתתף בו קרא תקנון זה, מסכים לכל תנאיו ומחויב לפעול על פיהם, וכן לפעול בהתאם לכל דין. גם אם המשתתף לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ולאלפעול בניגוד לכל דין. משתתף שלא קרא תקנון זה ו/או אינו מסכים לתנאי התקנון (כולם ו/או חלקם) אינו רשאי להשתתף בתחרות.

4.4. עורך ההגרלה יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא לפעול כדלקמן - להפסיק או לבטל את ההגרלה ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בהגרלה ו/או לשנות את תקופת ההגרלה ו/או את המועדים ו/או את הפרסים המוצעים בהגרלה ו/או שוויים ו/או את אופן חלוקתם, וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך.

4.5. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך ההגרלה לא ישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הגרלה זו ו/או הפרסים המוצעים בהגרלה זו.

4.6. כל המעוניין להשתתף בהגרלה זו, מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף, על כל טענה בקשר עם אי-קליטת הנתונים שהזין באתר.

4.7. עורך התחרות לא יהיה אחראי בגין תקלות טכניות ו/או אחרות במערכות באמצעותן מתבצעת ההגרלה ו/או הזנת הפרטים באתר ו/או בדיקת הזוכה, וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו, לרבות בגין תקלות כלשהן שימנעו, בין השאר, את קליטת נתוני המשתתף ו/או פרטיו כפי שהוזנו לאתר, ו/או שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ורק נתונים שנקלטו בפועל במערכות האתר הם אלה שיחייבו, ולא תהיה לזוכה ו/או למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך ההגרלה, ועורך ההגרלה לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף מסכים כי הוא ער לכך, שעריכת הגרלה זו תלויה, בין היתר, בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה הממוחשבת, וגורמים אחרים שלעורך ההגרלה אין שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין נזק שנגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל, לרבות, נזק שנוצר מאי קבלת הפרס במסגרת ההגרלה.

4.8. כל המועדים הרלוונטיים לתחרות זו יקבעו אך ורק על פי נתוני עורך ההגרלה. מועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

4.9. עורך ההגרלה לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת ההגרלה או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות בהגרלה זו ו/או בעת מימוש הפרס, ו/או בקשר לפרס לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו בהגרלה זו ו/או זכייתו בפרס.

4.10. בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך ההגרלה וכל גוף אחר הקשור בהגרלה, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בהגרלה זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע ההגרלה, לאופן בדיקת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולנותני השירותים/הספק/ים הקשורים בכך.

4.11. בכל מקרה, היה ויוכח כי עקב רשלנות עורך ההגרלה נמנע ממשתתף מלהשתתף בתחרות או לזכות בפרס, ו/או במקרה בו יעלה משתתף טענה ו/או תביעה בקשר לתחרות ו/או עורך ההגרלה, וזו תמצא מוצדקת, יוגבל הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי משתתף כאמור לעלות המינימאלית של שעת חיבור לגלישה באינטרנט.

4.12. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות גם לנקבה במשתמע.

4.13. תנאי תקנון זה חלים על ההשתתפות בהגרלה באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלה חלים גם על ההשתתפות בהגרלה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

4.14. חברת קולגיר בע"מ מאחלת למשתתפים בהגרלה בהצלחה.

4.15. בכל שאלה הנוגעת להשתתפות בהגרלה ניתן לפנות לנציגי קולגיר בע"מ בכתובת דוא"ל: info@cool-gearstore.com